وقتی که زندگی برات خیلی سخت شد، یادت

باشه که دریای آروم، ناخدای قهرمان

نمی‌سازه.