یکی از راههای خوشبختی این

 است که نسبت به کوچکترین

نعمت ها شکرگزار باشیم .