عظمت در نگاه آدمی است،نه در
 چیزی که به آن می نگریم