آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت

 نخواهد بود پس

بیشتر تلاش کنیم