دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمر جاویدان بماند . امیدوارم همیشه چهره تان شاد باشد دوستان .