ارزش محبت به استمرار

 ان است ، نه به اندازه

 آن . . .