شریف ترین دلها دلی است که

اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد