لحظات شادی خدا را ستایش کن .....

لحطات سختی خدا را جستجو کن ........

لحظات آرامش خدا را مناجات کن .............

لحظات دردآور به خدا اعتماد کن .................

و در تمام لحظات خدا را شکر کن ...................