بدترین و خطرناکترین کلمات اینست:


 «همه این جورند».