شادترین افراد، لزوماً بهترین چیزها را

 ندارند فقط از آنچه که دارند بهترین

 استفاده را می‌کنند.

همیشه شاد وخرم و دلی خالی از کینه داشته باشیم