یادت باشه دنیا گِرده، هروقت

 احساس کردی به آخر رسیدی

 شاید در نقطه ی شروع باشی.

پس : 

ناامیدی جائی تو این دنیا نداره