سبد گل

روز مادر بر تمامی مادران دلسوز و مهربان مبارک  و رحمت

 خداوند بر تمامی مادرانی که

 در بین ما نیستند باشد 

 

 

 

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل،تقدیم به آنی که بهشت
 
 
 زیر پایش جا داردبه مادرم...که مهرش تا ابد در دلم جای
 
 دارد
 
تو بهترین گل، میان شهر گلهایی تو رنگ آفتابی،شب که می
 
 
رسد، مثل ستاره،گویا مهتابی