هیچ چیز تحقق یک رویا را غیر ممکن نمیکند

        مگر ترس از شکست.

 

سختی ها فنا پذیرند و سرسخت ها

                        فنا ناپذیر.

 

دلیلی برای مرور گذشته تلخ وجود ندارد

زندگی یعنی شنا کردن در حوضچه اکنون

   و غوطه ور شدن در دریای آینده.