موفقیت بدست آوردن چیزی است

 که دوست داری ،اما خوشبختی

 دوست داشتن چیزی است که به

 دست آورده ای

دوستای گلم موفق و خوشبخت

 باشیدبعضی از انسانها خوشبختی

 و موفقیت رو تو مال و ملال دنیا

می بینند و بخاطر اونها همه

چیز رو زیر پا می گذارند این

 دسته نه موفق خواهند شد ونه

 خوشبخت