آدمی ساخته‌ی افکار

خویش است فردا

 همان خواهد شد که

  امروز می‌اندیشیده

  است