بهترین کارها :

تواضع هنگام دولت

عفو هنگام قدرت

 

بخشش بدون منت