توانگری به هنر است

         نه به مال

 

بزرگی به کمال است

         نه به سال