همه رنگها زیبا هستند

 

 به جز دو رنگی

 تو زندگی یکرنگ باشیم