پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که

 نمی توانم تغییر دهم و دلیری ده تا تغییر دهم

 آنچه را که می توانم تغییر دهم و بینشی ده تا

 تفاوت این دو را دریابم و فهمی ده تا متوقع

 نباشم همه مردم دنیا مطابق میل من رفتار

کنند.