اگر زندگی با تو سر ناسازگاری دارد

 تو با او سازش کن