دنیا دو روز است


یک روز با تو و روز دیگر علیه تو


روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید

مگرد


زیرا هر دو پایان پذیرند