آرزو هات را یه جا بنویس و یکی یکی از خدا

بخواه خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره چیزی

 را که الان داری آرزوی دیروزته