شاید زندگی آن جشنی نباشد که

 آرزویش را داشتی اما حال که به آن

 دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص