زندگی زیباست اگر ما بخواهیم و همه چیز دست خودمان است با حرفها و نگاههایمان دل کسانی رو که دوستمان دارند نشکنیم.