زندگی را انطور که هست ببین نه انطور که

 

می اندیشی .