همیشه فکرکن که توی یک دنیای شیشه ای

زندگی می کنی پس مراقب باش به طرف

کسی سنگ پرت نکنی چون اول دنیای خودتو

می شکنی.

انسان بزرگ دل کسی رو نمی شکنه و طعنه و

 کنایه نمی زنه.