«از موفقیت های گذشته خود برای امروز استفاده کنید . شان و حرمت انسانی خود را فراموش نکنید . مشتاقانه به سوی هدف هایتان بروید . همه روزه بکوشید تا از خود انسان بهتری بسازید . هدف های واقع بینانه برای خود بر گزینید»