شاه مردان است علی

عید غدیر بر همه علی

 

 

دوستان و عاشقان ان

حضرت تبریک و تحنیت

باد

علی است الگوی ما در

زندگی