به جای آنکه به تاریکی لعنت

بفرستید ، یک شمع روشن کنید.