به سنگها گفتند لحظه ای انسان باشید سنگها

گفتند هنوز به قدر کفایت سخت نشده ایم