چه زیباست هنگامی که در اوج

 نشاط و بی نیازی هستی دست

به دعا برداری