مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز

جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی

 

عقاب تیز پر دشتهای استغنا

اسیر سرپنجه تقدیر می شود گاهی