اگه یک روز شاد بودید آرام بخندید تا غم بیدار

 نشه! و اگه یک روز غمگین شدید آرام گریه

 کنید تا شادی ناآمید نشه.