خطر متفاوت بودن را بپذیرید،

اما بیاموزید بدون جلب توجه متفاوت باشید..