از محبت تلخها شیرین شود ....
از محبت مسها زرین شود ....
از محبت درد ها صافی شود ....
از محبت درد ها شافی شود ....
از محبت مرده زنده می کنند ....
از محبت شاه بنده میکنند ....

 با قهر و دلخوری کاری از پیش نمی رود دنیا ارزش این کارا رو نداره به هم محبت کنیم