امروز هدیه خداوند به ماست

پس قدر این هدیه را بدان