زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین

چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را

 نداری.