عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن

است.

عشق گوش کردن نیست بلکه درک کردن است.

 عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است.

 عشق جا زدن و کنار کشیدن نیست بلکه صبر

کردن و ادامه دادن است.