در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند هرچه

 بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد

در طوفان زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن

است

__________________