هرگز تلاش نکنیم که دیگران را تغییر دهیم این خودمان هستیم که باید تغییر پیدا کنیم اگر خودمان تغییر کردیم دیگران و مردم ونیز محیط پیرامونمان نیز تغییر پیدا میکنند.