هر گاه خداوند تورا به لبه پرتگاهی برد به او

 اعتماد کن زیرا: یا تو را از پشت میگیرد یا پرواز

 

کردن را به تو خواهد آموخت .