پیشاپیش مبعث خاتم پیامبران

 
آن رسول مهر ومودت آزادی وآزادگی
 
را به تمام مسلمانان جهان وملت ایران وبویژه دوستانم و
خانواده ام و استادم آقای شافعی  و شما
باز دید کنندگان عزیز تبریک وتهنیت عرض کرده


وامیدوارم که همواره درسایه الطاف آن رسول همام پله های
رشد وترقی را یکی پس از دیگری  بپیمایید