به خداوند گفتم به من همه چیز بده تا از

زندگی لذت ببرم . خداوند گفت بتو زندگی دادم

            تا از همه چیز لذت ببری

آیا شما هم همینطور هستید