کاش می شد اندکی عمیقتر و با دل بازتر به

زندگی نگاه می کردیم و مهربانیها و عشق را

فدای چیزهای ظاهری و زود گذر نمی کردیم و

دل عزیزانی را که همواره در فکرمان بودند نمی

 شکستیم اساس زندگی بر پایه یاری و

فداکاری در لحظات دشوار و پیشامدهای ناگوار

 است و این است که دلها را به هم نزدیک می

کند از خدای منان می خواهم که این فهم و

درک رو به تمامی آدمهای خوب دنیا عطا فرماید

و فراموش نکنیم که قوانین دنیا بسیار دقیق و

سخت است پس مواظب باشیم کسی ازمون

نرنجد.

یا الله