اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال

 شما نخواهد آمد.