زن کتابی است که جز به وسیله

 مهر و محبت نمی توان آن را  خواند