تا با کفش های کسی راه نرفته ای

 در مورد راه رفتن اون قضاوت نکن