زندگی مثل یک پیانوست .

 همان چیزی را می شنوی

که می نوازی