دیگران را ببخش نه بخاطر اینکه آنها سزاوار

بخشش تو هستند بلکه فقط بخاطر اینکه تو 

                 سزاوار آرامشی