روز معلم بر تمامی استادان و

معلمان زحمتکش تبریک و تحنیت باد